Sign In Forgot Password

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יח - בענין נפטר בברכות התורה באהבה רבה

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יז - בענין תקנת פסוקי דזמרה

Iyun Chaburah 5784 - חבורה טז - ברכת התורה: שיטת הרמב"ם לפי דרך א' של השאגת ארי' (סימן כ"ד)

Iyun Chaburah 5784 - חבורה טו - ברכת התורה דאורייתא או דרבנן

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יד -המשך - דין חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יג - דין הפת שעיפשה וחמץ שאינו ראוי לאכילת כלב

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יב -  דין בדיקת חמץ ומכירת י"ג

Iyun Chaburah 5784 - חבורה יא - דין חיוב זכירת מעשה עמלק

Iyun Chaburah 5784 - חבורה י - דין תפלה לשתויי יין

Iyun Chaburah 5784 -  חבורה ט - קריאת המגילה ביום ובלילה

Iyun Chaburah 5784 - חבורה ח - מצות משלוח מנות - הטעמים והנפק"מ  ביניהם

Iyun Chaburah 5784 - חבורה ז - דין פורים קטן

Iyun Chaburah 5784 -  חבורה ו - איטר יד שולט בב' ידיו וכותב בימין ועושה רוב מעשיו בשמאל - לענין תפילין של יד

Iyun Caburah 5784 - חבורה ה - תפילין של יד ותפילין של ראש - מצוה אחת או ב' מצות והנפק"מ

Iyun Caburah 5784 - חבורה ד - הגדר של "וראיתם אותו" ודין נשים במצות ציצית - האם הוא מצות עשה שהזמן גרמא 

Iyun Chaburah 5784 -  חבורה ג - ה"מרדכי" בדיני ציצית בשבת - ושייכותו לדיני כסוי הדם ודיני טבילת 

Iyun Chaburah 5784 -  חבורה ב - הלכות עיון בחוטי הציצית

Iyun Chaburah 5784 - יג - דין הפת שעיפשה ואינו ראוי לאכילת כלב

Iyun Chaburah  5784 - חבורה א - הלכות נטילת ידים שחרית

Thu, June 20 2024 14 Sivan 5784